Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksOferty pracy


Oferty pracy
Asystent w Katedrze Geodezji i Geoinformatyki (K80)
Dyscyplina naukowa:  Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka/Inżynieria lądowa i transport

Specjalność  geodezja, geoinformatyka

Nr referencyjny:  AsBD/3/K80/06/2022

Rodzaj:  Stanowisko naukowe

Rodzaj oferty:  Oferty z konkursu

Rodzaj umowy:  umowa o pracę na czas określony

Miejsce pracy:  Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Jednostka organizacyjna:  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Wymiar etatu:  4/4

Opis stanowiska:

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii poszukuje kandydata/ki na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Geodezji i Geoinformatyki. Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych z zakresu geodezji i geoinformatyki, w szczególności geodezji inżynieryjnej i systemów informacji geograficznej.


Zadania:
Do obowiązków asystenta należy m.in.:
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji naukowych,
 • udział w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe,
 • kształcenie i wychowywanie studentów,
 • podnoszenie kwalifikacji,
 • wykonywanie prac administracyjnych związanych z funkcjonowaniem jednostki,
 • przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej 


Wymagania:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymogi:
 • określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej,
 • tytuł zawodowy magistra inżyniera otrzymany po ukończeniu studiów w zakresie geodezji i kartografii,
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • udokumentowany publikacjami dorobek naukowy,
 • znajomość języka angielskiego,
 • znajomość programowania w językach C / Python będzie dodatkowym atutem,
 • podjęcie pracy na Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Wymagane dokumenty:
 • ​CV,
 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu mgr oraz inż. (jeśli dotyczy),
 • Autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej wraz z listą prowadzonych zajęć dydaktycznych i wykazem publikacji oraz projektów naukowych, w których kandydat uczestniczył,
 • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy kandydata*,
 • oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • oświadczenie poniższej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 
Link do klauzuli
Kandydat powinien wydrukować załączoną klauzulę, podpisać i załączyć do składanych dokumentów z bieżącą datą i czytelnym podpisem.
Załącznik:

* W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która:
a) jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: dydaktyczną lub naukową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej.
b) prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7. Ustawy.Oferujemy:
 • pracę na pełny etat,
 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni,
 • możliwość rozwoju naukowego (doktorat),
Planowany termin zatrudnienia:  01.10.2022 r.
​Termin składania ofert: 04.07.2022 r.
 
Dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: aurelia.plewa@pwr.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres:
Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii,
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, lub składać osobiście w sekretariacie Wydziału: Wrocław, ul. Na Grobli 15, budynek L-1 (Geocentrum)
do dnia 04.07.2022 r. do godz. 15.00.
 
W tytule wiadomości prosimy zaznaczyć nr ref.: AsBD/3/K80/06/2022  
 
Aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone. Zainteresowani mogą odebrać je od Asystenta ds. kadr na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej w terminie 6 miesięcy po zamknięciu postępowania konkursowego, za pokwitowaniem odbioru.Termin składania ofert:  2022-07-04 00:00:00

Planowany termin zatrudnienia:  2022-10-01 00:00:00

Dodatkowe informacje:
Oferta obejmuje dwa stanowiska. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.