Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksOferty pracy


Oferty pracy
asystent badawczy (do projektu)
Dyscyplina naukowa:  nauki chemiczne

Specjalizacja  chemia organiczna

Nr referencyjny:  As18/W3/10/2021

Rodzaj:  Stanowisko naukowe

Rodzaj oferty:  Oferty bez konkursu

Rodzaj umowy:  umowa o pracę (na 6 mies.)

Miejsce pracy:  Katedra Chemii Bioorganicznej, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

Jednostka organizacyjna:  Wydział Chemiczny

Wymiar etatu:  4/4

Opis stanowiska:
Asystent badawczy będzie realizował zadania projektu badawczego pt.: ”Zaprojektowane de novo, strukturalnie rozbudowane foldamery peptydowe i ich użycie do konstrukcji inhibitorów oddziaływania PD-1/PD-L1finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Słowa kluczowe: chemia bioorganiczna, enzymy, peptydy

Zadania:

Projektowanie, synteza i badania strukturalne foldamerów peptydowych.Wymagania:
Wymagany profil kandydata: 1.    Wymagany stopień doktora. 2.    Dorobek naukowy z dyscypliny naukowej: chemia. 3.    Preferowane doświadczenie w zakresie syntezy organicznej/peptydów, znajomość technik spektroskopowych: NMR, CD, UV-Vis, modelowania molekularnego

Wymagane dokumenty:

1.            Zgłoszenie przystąpienia do konkursu, adresowane do Dziekana Wydziału Chemicznego PWr

2.            Syntetyczny życiorys
3.            Kwestionariusz osobowy
4.            Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora
5.            Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności naukowo-badawczej, działalności organizacyjnej
6.            Wykaz publikacji
7.            Wykaz i opis staży naukowych
8.            Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
9.            Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (z późniejszymi zmianami).
10.         Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy*
 
        *W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: dydaktyczną, naukową, naukowo-badawczą, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 129 ust. 4 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia  w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 129 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 129 ust. 6 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 129 ust. 3 Ustawy.​

 Termin składania ofert:  2021-10-21 00:00:00

Planowany termin zatrudnienia:  2021-12-01 00:00:00

Dodatkowe informacje:
Planowany termin zatrudnienia: 1 grudnia 2021
Dokumenty należy przesłać na adres: Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, ul. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław, przesłać drogą mailową na adres: lukasz.berlicki@pwr.edu.pl  lub złożyć osobiście w Sekretariacie Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, bud. C-6, pok. 131  (tel. 71 320 24 25), do dnia  21 października 2021, godz. 12.00. Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn. Po zamknięciu postępowania konkursowego aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli odebrać je od Asystenta d.s. kadr w terminie 6 miesięcy po zamknięciu postępowania konkursowego,
za pokwitowaniem odbioru.
Załączniki:
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie


Załączniki: