Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksOferty pracy


Oferty pracy
Adiunkt badawczo-dydaktyczny
Dyscyplina naukowa:  nauki o zarządzaniu i jakości

Specjalność  zarządzanie, informatyka

Nr referencyjny:  AD1/W8/05/2019

Rodzaj:  Stanowisko naukowe

Rodzaj oferty:  Oferty z konkursu

Rodzaj umowy:  umowa o pracę

Miejsce pracy:  Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki

Jednostka organizacyjna:  Wydział Informatyki i Zarządzania

Wymiar etatu:  4/4

Opis stanowiska:

Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki) ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,  Poszukiwana jest osoba z teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu prowadzenia badań w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, której ambicją jest rozwój osobisty i awans naukowy. 

Zadania:

 

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie stosowania metod informatycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu,
 • umiejętności pracy zespołowej,
 • rzetelnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim w wymienionych wyżej obszarach, działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia,
 • pozyskiwania grantów badawczych,
 • działań na rzecz podnoszenia jakości i rozwoju kształcenia,
 • współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie prac naukowo-badawczych,
 • wykonywania prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni.

 Wymagania:

 

 • posiadany stopień doktora w dyscyplinach nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse, matematyka, fizyka lub informatyka,
 • znajomość problematyki związanej z obszarami: analizy biznesowej i systemowej organizacji, obiektowego i strukturalnego modelowania organizacji z użyciem języków UML, BPMN, ORACLE CASE Method, metod analizy i oceny systemów ERP oraz zarządzanie procesami rozwoju systemów SIZ w przedsiębiorstwie, przetwarzania danych, w tym baz danych SQL, programowania aplikacji,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych  na poziomie akademickim w języku polskim lub/i angielskim,
 • dorobek naukowy w międzynarodowych czasopismach naukowych, zalecane publikacje w czasopismach z listy JCR.

 

Wymagane dokumenty:
 • cv
 • kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
 • autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • wykaz osiągnięć w pracy naukowej (wg wskazanego dalej podziału),
 • statystyka publikacji (tabele według wzoru) wg aktualnej punktacji MNiSW oraz łączna liczba uzyskanych punktów,
 • wykaz cytowań prac naukowych kandydata,
 • wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych (według załączonego wzoru),
 • informacja o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą,
 • dorobek organizacyjny,
 • wykaz projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w których kandydat kierował zespołem lub uczestniczył w pracach zespołu (według załączonego wzoru),
 • wykaz nagród i wyróżnień naukowych,
 • opinia co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego o działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb rekrutacji i zatrudnienia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.Ust. z 2002 Nr 101 z późn. zm.);treść klauzulu RODO znajduje się w załaczniku do ogłoszenia,
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.),
 • oświadczenia kandydata, że Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu*
*W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: dydaktyczną, naukową, naukowo-badawczą, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 129 ust. 4 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia  w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 129 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 129 ust. 6 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej      w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 129 ust. 3 Ustawy.​

 

Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez kandydata.
Zestawienie dokumentów oraz forma znajdują się na stronie:http://www.wiz.pwr.wroc.pl/dokumenty_wewnetrzne,1.dhtml 


Oferujemy:

 

 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w kreatywnym zespole.
Dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać pocztą na adres:  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
lub składać osobiście w  pok. 407, budynek B4,  ul. Łukasiewicza 5,  
do dnia 31.08.2019 r.
 
Przewidywany termin zatrudnienia:  październik 2019
 
W tytule wiadomości prosimy zaznaczyć nr ref.: AD1/W8/05/2019
 
 


Termin składania ofert:  2019-08-31 00:00:00

Planowany termin zatrudnienia:  2019-10-01 00:00:00

Dodatkowe informacje:
Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn. Po zamknięciu postępowania konkursowego aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli odebrać je w sekretariacie Wydziału, w terminie do 6 miesięcy, za pokwitowaniem odbioru.


Załączniki: