Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksOferty pracy


Oferty pracy


Kontakt
Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Nr referencyjny
Wiadomość do pracodawcy
Dodaj CV  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Zostałem poinformowany, że :
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, a kontakt z przedstawicielem Administratora możliwy jest za pomocą formularza kontaktowego na stronie: http://pwr.edu.pl/kontakt;
 2. w Politechnice Wrocławskiej został ustanowiony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@pwr.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe, zawarte w dokumentach aplikacyjnych, zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zamknięcia danego procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji
 8. żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych
 9. odbiorcą Pana/Pani danych osobowych jest Politechnika Wrocławska. Pani/Pana dane nie będę przekazywane ani udostępniane innym podmiotom. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, ani nie będą profilowane

 

 I agree that my personal data and my image will be processed by Wrocław University of Science and Technology, address: Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50 - 370 Wrocław, for the needs necessary to carry out the recruitment process in accordance with art. 6 par. 1 lit. a Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, GDPR). We kindly inform that:
 1. The Administrator of your personal data and image is Wrocław University of Science and Technology, address: Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, contact with the representant of the Administrator is possible via the contact form on the website: http://pwr.edu.pl/kontakt​;
 2. At the Wrocław University of Science and Technology, a Data Protection Supervisor was established, which can be contacted at: iod@pwr.edu.pl;
 3. Your personal data, included in the application documents, are collected for the needs of the current recruitment process to the Mentoring Development Program;
 4. Your personal data will be kept until the end of your participation in the Program;
 5. You have the right to access the content of your data and the right to correct, erase, limit the processing of and transfer of the data, the right to object, the right to withdraw consent at any moment without any influence on the compatibility with the right to process of the data that took place before the consent was withdrawn.
 6. In the case of recognition that processing of your data is in violation of the GDPR legislation, You have the right to lodge a complaint to the President of the Personal Data Protection Office.
 7. Submitting personal data in scope as defined within the Act of June 26, 1974 (Labour Code) is voluntary but essential in order to conduct the recruitment process in which you will take part.
 8. Submitting a data removal request will result in ceasing the recruitment process and it will immediately cause your data deletion.
 9. The recipient of your personal data is Wrocław University of Science and Technology. Your data will not be transferred or shared with other entities. Your data will not be subject to automated decision-making process nor will they be subject to profiling.​
 

Politechnika Wrocławska
Dział Spraw Osobowych
Sekcja Rekrutacji, Szkoleń i Spraw Socjalnych
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-374 Wrocław

oferty.pracy@pwr.wroc.pl